Projekt unijny

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU 
„Kwalifikacje i przedsiębiorczość kluczem do rynku pracy w programie outplacement”

Projekt Kwalifikacje i przedsiębiorczość kluczem do rynku pracy w programie outplacement skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. ,

Projekt jest współfinansowany ze środków UE w kwocie 6 546 773,73zł

Wsparcie obejmuje:

 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;

 • poradnictwo psychologiczne;

 • szkolenia, kursy;

 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze wsparciem doradczoszkoleniowym.  O uzyskanie wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: jest osobą z niepełnosprawnością, jest osobą powyżej 50 roku życia, jest kobietą, jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach, jest osobą poniżej 30 roku życia;

 • wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego lub zwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

Cel główny projektu

Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy umożliwiające aktywizację zawodową lub podjęcie/utrzymanie zatrudnienia 546 osobom z 10 powiatów woj. śląskiego; powiaty: bieruńsko-lędziński,  gliwicki, mikołowski, pszczyński, m. Gliwice, m. Katowice, m. Ruda Śląska, rybnicki, m. Rybnik, m. Jastrzębie-Zdrój – poprzez  organizację w okresie lipiec 2017r. – czerwiec 2020 r. programu outplacement, uwzględniającego realizację kursów i szkoleń kwalifikacyjnych zawodowych dla 510 osób oraz przekazanie środków na założenie działalności gospodarczej dla 36 osób.

Grupę docelową projektu stanowią zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP, pracownicy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne, pracownicy przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, pracownicy przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących). Wsparcie zaplanowane do realizacji jest skierowane wyłącznie do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne/ odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej / znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarczej.

 

W ramach projektu prowadzimy kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach:

 • technik górnictwa podziemnego

 • technik elektryk

 • technik przeróbki kopalin stałych

 • technik mechanik

oraz kursy specjalistyczne:

 • kurs spawania metodą MAG

 • kurs spawania metodą TIG

 • kurs spawania metodą MIG

 • kurs obsługi i konserwacji wózków widłowych

 • kurs obsługi suwnic

 • kurs z uprawnieniami elektrycznymi SEP

 • kurs obsługi i konserwacji pomp

 • kurs dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektromagnetycznych wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

 • obsługa spycharek

 • kurs operatorów ładowarek

a także kurs prawa jazdy.

Wszystkie kursy specjalistyczne kończą się egzaminem zewnętrznym, prowadzonym przez instytucje do tego uprawnione. Jeśli uczestnik uzyska pozytywny wynik na egzaminie otrzyma certyfikat/świadectwo potwierdzające zdobyte kwalifikacje, które będzie go/ją uprawniać do wykonywania czynności w danym zawodzie. Absolwenci po zdaniu państwowego egzaminu prowadzonego przez OKE powołaną decyzją MEN uzyskują tytuły w danym zawodzie i kwalifikacje. 

Centrum Kształcenia „AWANS” ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu „Kwalifikacje i przedsiębiorczość kluczem do rynku pracy w programie outplacement” realizowanym w ramach projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) dla poddziałania: 7.4.2. Outplacement .

Celem projektu jest wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy umożliwiające aktywizację zawodową lub podjęcie/utrzymanie zatrudnienia 546 osobom z 10 powiatów woj. śląskiego, poprzez organizację w okresie VII.2017-VI.2020 programu outplacement, uwzględniającego realizację kursów i szkoleń kwalifikacyjnych zawodowych (510 osób) oraz przekazanie środków na założenie działalności gospodarczej (36 osób).

Ścieżka wsparcia w Projekcie obejmuje:

 1. Wsparcie doradcze i psychologiczne dla uczestników kursów i szkoleń kwalifikacyjnych

 2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 • Górnik Eksploatacji Podziemnej M.11, Technik Górnictwa Podziemnego M.39

 • Elektromechanik E.07, Elektryk E.08, Technik Elektryk E.24

 • Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Z.03

 • Ślusarz M.20, Technik Mechanik M.44

 • Technik Przeróbki Kopalin Stałych M.35, M.36

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych M.12, Mechanik pojazdów samochodowych M.18, Technik Pojazdów Samochodowych M.42

 1. Kursy specjalistyczne kwalifikacyjne

 • Spawanie:- MAG, TIG, MIG

 • Obsługa i konserwacja wózków widłowych

 • Obsługa suwnic

 • Prawo jazdy kat C+E

 • Obsługa i konserwacja ciągników, suwnic, wciągarek

 • Obsługa spycharek o mocy do 110kW

 • Operator ładowarek kl. III z poszerzeniem Ł34

 • Dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających i zużywających ciepło

 • SEP

 • Obsługa i Konserwacji Pomp

 • Obsługa wciągników i wciągarek w zakresie IIW i IW Obsługa ładowarek jednonaczyniowych

 • Operator spycharek kl. II z poszerzeniem na TD

 • Dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektromagnetycznych wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

 1. Wsparcie finansowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

 2. Dodatkowo przewiduje się dla wszystkich uczestników projektu opracowanie Indywidualnych Planów Działania i objęcie pośrednictwem pracy

I. Uczestnictwo w projekcie:

 1. Wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się osoby fizyczne spełniające łącznie podane poniżej warunki:

 • Mieszkańcy z powiatów woj. śląskiego: bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, Gliwice, Katowice, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (uczy się/zamieszkuje/pracuje na ww. terenie)

 • Pracownicy przedsiębiorstw sektora małych i średnich przedsiębiorstw zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 • Pracownicy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 • Pracownicy przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 • Pracownicy przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 1. Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłaszania się do udziału w projekcie oraz udziału w nim określa Regulamin rekrutacji do projektu

III. Składanie formularzy rekrutacyjnych

1. Formularz rekrutacyjny należy złożyć w biurze projektu lub przesłać do biura projektu pocztą tradycyjną w terminie od 1.08.2017 r. do 22.08.2017 r. . W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu formularza do realizatora projektu.

2. Wzór formularza rekrutacyjnego oraz wzór oświadczenia dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu

IV. Kontakt:

• Projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia „AWANS” Sp. z o.o. 40-086 Katowice ul. Sokolska 23 wraz z partnerami projektu Kompanijnym Ośrodkiem Szkoleniowym Sp.z o.o. w Knurowie oraz Związkiem Zawodowym Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.”Pniówek” w Pawłowicach

• Biuro projektu mieści się przy ul. Sokolskiej 23, 40-086 Katowice, godziny przyjęć 9:00 – 14:00.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 229 81 02 lub adresem e-mail ck-awans@o2.pl, m.beata3@wp.pl